Dokumentumok

A nevelési-oktatási intézményünk működését meghatározó dokumentumaink

Intézményünk szervezeti és működési szabályzatában határozzuk meg a működés rendjét, szabályait. A pedagógiai program tartalmazza nevelési programunkat, helyi tantervünket. A házirendben határozzuk meg a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, a gyermekek, tanulók jutalmazásának, a fegyelmező intézkedéseknek elveit és formáit, az elektronikus naplóhoz hozzáférés módját, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. A munkatervben rögzítjük az adott tanév helyi rendjét. Az intézményi ellenőrzést követően az ellenőrzés eredményeire alapozva intézményvezetőnk elkészítette az 5 évre szóló intézkedési tervet, mely tartalmazza az intézmény kiemelkedő és fejlesztendő területeit, az ezekhez kapcsolódó célokat és feladatokat.

Pályázatok

magyar kormány támogatása
Határtalanul
Okosan a pénzzel
csodaszarvas
petőfi 200
magyar falu