Hirdetmény a 2022/2023. tanévre történő beiskolázásról

A 2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontja 2022. április 21-22.

8:00-19:00 óra.

HIRDETMÉNY

a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22.

 (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az Nkt. 45. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Az Nkt. 22. (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között — a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban — köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás időpontja:

2022. április 21-22.

(a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. ¶-a alapján)

8:00 — 19:00 óra között.

Helye: Sármelléki Általános Iskola titkársága

Az EMMI rendelet 22. (3) bekezdése szerint az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényú gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megj elölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Döntés, jogorvoslati eljárás:

Az EMMI rendelet 23. (3) bekezdése, továbbá a 83. (l) és (3) bekezdései értelmében az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.

Az Nkt. 37. (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül — a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Kapcsolódó galéria

Hirdetmény a 2022/2023. tanévre történő beiskolázásról

Pályázatok

Okosan a pénzzel